ALGEMENE VOORWAARDEN KNOX FBM B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 • Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNOX FBM B.V., statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende: Zweedsestraat 8 A 16, 7418 BG Deventer, KvK: 62134272.
 • Opdrachtgever: de wederpartij, natuurlijke- of rechtspersoon, die opdracht verleent aan opdrachtnemer voor het verrichten van diensten en/of het leveren van producten.
 • Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk.
 • Producten: de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst te leveren c.q. geleverde zaken, goederen en/of materialen.
 • Diensten: de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst te leveren c.q. geleverde werkzaamheden en handelingen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en mondelinge toezeggingen van opdrachtnemer zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Naast deze algemene voorwaarden zijn tevens de algemene voorwaarden en/of richtlijnen van toepassing van online media en/of programmatuur/applicaties, waaronder maar niet uitsluitend Facebook, websites en/of webshops, welke onderdeel uitmaken van c.q. dienen ter uitvoering van de opdracht / overeenkomst.

 

Artikel 3 Offertes en prijzen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 (dertig) dagen wordt bevestigd.
 3. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor opdrachtnemer tot levering van de in de offerte begrepen diensten en/of producten tegen een overeenkomend gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 4. De prijzen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door één van de volgende gebeurtenissen:
 • Schriftelijke aanvaarding/bevestiging dan wel uitvoering door opdrachtnemer van een door opdrachtgever (al dan niet mondeling) geplaatste bestelling of gevraagde diensten/werkzaamheden;
 • Onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van opdrachtnemer;
 • Ondertekening van een overeenkomst namens opdrachtnemer en door of namens opdrachtgever;

En indien van toepassing, een verlangd voorschot is betaald.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

Artikel 5 Uitvoering en levering

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Opdrachtnemer verricht slechts die werkzaamheden voor welke hij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. Het beoogde resultaat van de opdracht wordt door opdrachtnemer derhalve niet gegarandeerd.
 3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan indien dit na het oordeel van de opdrachtnemer een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 4. Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever is gehouden aan alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking te stellen aan opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 6. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen voor rekening van opdrachtgever.
 8. Indien opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie aan opdrachtnemer verstrekt of heeft verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 9. Indien opdrachtnemer op locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal opdrachtgever kosteloos voor de door opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen.

 

Artikel 6 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en exclusief reis-, verblijf- en overige extra kosten.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens een uur dan wel dagtarief dat per opdracht door opdrachtnemer wordt vastgesteld. Deze gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 (vier) weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieden en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld:
  1. stijging van de kosten door tussentijdse wijzigingen en aanpassingen in uitvoering en vorm van de opdracht;
  2. stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
  3. stijging van de kosten door niet tijdig, niet compleet, niet deugdelijk aanleveren van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, door de opdrachtgever;
  4. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten en sociale verzekeringen en de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
  5. invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen;
  6. een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen;
  7. ondeugdelijke wijze van aanlevering van bescheiden door de opdrachtgever die de opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht;
  8. buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten;
  9. of in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 6. Opdrachtgever is verplicht om de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoedingen. Hieronder vallen tevens de kosten in verband met ingeschakelde derden.
 7. Wanneer bij het opstellen van de offerte bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf op basis van nacalculatie en met een redelijke winstopslag.
 8. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient zonder enige schuldvergelijking te geschieden in Euro’s, middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk op de factuur anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijk rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
 4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van het factuurbedrag.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, strekken betalingen door opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij in geval van onbetaald laten van meerdere facturen, de betaling in de eerste plaats strekt in mindering op de oudste factuur.
 6. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij opdrachtnemer te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt.
 7. Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder hem bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.
 8. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 9. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.
 10. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte toestemming te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

 

Artikel 8 Privacy en geheimhouding

 1. Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Opdrachtgever is in ieder geval gehouden tot geheimhouding van modellen, methoden, technieken, ideeën en analyses van opdrachtnemer alsmede alle overige op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover opdrachtnemer voor openbaarmaking schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 4. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de overeenkomst c.q. opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten / diensten berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur, diensten of andere zaken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de producten en/of diensten.
 4. Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of versleuteling, ter bescherming van de producten / diensten. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de producten heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de producten / diensten dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van opdrachtnemer of diens licentiegevers.
 6. Indien opdrachtnemer diensten verrichte en/of producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van opdrachtgever op basis of door middel van een ontwerp, afbeelding(en), tekst(en) of informatie dat niet van opdrachtnemer afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer ter zake van alle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet uitsluitend auteursrechten) van derden.

 

Artikel 10 Annulering en ontbinding

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door beide partijen na goed zakelijk overleg worden beëindigd.
 3. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.
 4. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever, al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 5. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van opdrachtgever, zulks ter hoogte van 20% van de totale opdrachtsom, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
 6. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
 7. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voor zover opdrachtnemer zaken van derden levert, dan wel voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade die in verband staat met de door haar geleverde, doch door deze derden geleverde zaken en/of diensten, tenzij dwingend rechtelijk anders is bepaald.
 2. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken / diensten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in het land van productie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) niet nakoming van de toepasselijke wet- en regelgeving buiten het land van productie. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor iedere aanspraak van welke aard dan ook van derden op grond van een eventuele schending van toepasselijke wet- en regelgeving buiten het land van productie. Opdrachtgever verplicht zich bovendien om Opdrachtnemer direct in kennis te stellen van iedere geconstateerde schending en/of aansprakelijkstelling.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een (win)actie en/of campagne.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar of haar ondergeschikten.
 5. Indien en voor zover opdrachtnemer voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot materiële en/of directe schade aan personen of zaken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens(dragers), vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie, schade door bedrijfstagnatie of door vorderingen van derden op de opdrachtgever.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van opdrachtnemer niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst / zaak waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op maximaal het totaalbedrag van de overeengekomen vergoeding voor de maand voorafgaande aan het moment waarop de schade is ontstaan, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald.

 

Artikel 12 Gewijzigde omstandigheden

 1. Mochten de omstandigheden waarvan opdrachtgever en opdrachtnemer op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvan worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer opdrachtgever daarvan tevoren informeren.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

 

Artikel 13 Storingen en overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte (al dan niet bij ingeschakelde derden), storingen bij de in te zetten online media (waaronder maar niet uitsluitend Facebook), internetstoringen, storingen op websites en/of een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van opdrachtnemer wordt daaronder begrepen.
 2. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd is als gevolg van overmacht.
 3. Indien een situatie van overmacht langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
   

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht bij uitsluiting van toepassing.
 2. Alle geschillen, die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan rechtbank Overijsel.

 

 

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62134272.